top of page
NEW Black-Logo_AIS Digital Talent-The Bloom.png
ข้อตกลง

ข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการ AIS DIGITAL TALENT | THE BLOOM

  1. โครงการ AIS DIGITAL TALENT | THE BLOOM ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “โครงการ” จัดทำขึ้นโดย AIS Academy ภายใต้ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) โดยโครงการนี้เป็นโปรแกรมฝึกงาน กับ กลุ่มบริษัทในเครือของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “AIS” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือชั้นปีที่ 4 ในสาขาวิชาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ต้องการเรียนรู้ พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี เพิ่มประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง และโอกาสในการร่วมงานกับ AIS ผ่านการฝึกงานในรูปแบบผสมผสาน รวมทั้งการทำ Project ต่าง ๆ ร่วมกับพี่ ๆ พนักงานในสายงานด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม ของ AIS พร้อมทั้งการเข้ารับการอบรบหลักสูตรพัฒนา Technical Skill, People Skill และ Entrepreneurship Skill จาก AIS Academy ตลอดระยะเวลา 10 สัปดาห์ ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาภายใต้โครงการ มีความพร้อมในการก้าวไปเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดแรงงานยุคใหม่ และหากนักศึกษาท่านใดมีศักยภาพตรงกับเป้าหมายของ AIS จะมีโอกาสได้รับข้อเสนอให้เข้าร่วมงานกับ AIS ภายหลังจบการศึกษา

  2. ระยะเวลาการสมัครเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

  3. ระยะเวลาการฝึกงานภายใต้โครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2566 โดยทีมงานจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 24 มีนาคม 2566 ผ่านทางอีเมลที่ผู้สมัครระบุไว้ในใบสมัคร

  4. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครผ่านทางเวปไซต์ https://www.event.aisacademy.com/digitaltalent-thebloom ตามที่เป็นจริงให้ครบถ้วน และผู้สมัครตกลงให้ AIS เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ การดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ ของ AIS ทั้งนี้ AIS อาจมีการขอข้อมูล เพื่อการพิจารณาเพิ่มเติมในภายหลัง

  5. ผู้สมัครตกลงให้นำภาพ ข้อมูล หรือรายละเอียดต่าง ๆ ไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการ ผ่านสื่อต่าง ๆ และยินดีให้ความร่วมมือในการออกสื่อ โดยไม่ต้องขออนุญาตและจ่ายค่าตอบแทน

  6. ผู้สมัครตกลงเข้าร่วมทุกกิจกรรมของโครงการ ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์

  7. ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น

  8. AIS ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการตามดุลยพินิจของ AIS โดยคณะกรรมการและทีมงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาจากประวัติการศึกษา สาขาวิชาที่เรียน อันเกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน ผลงานและแบบทดสอบอื่น ๆ ที่ทีมงานจะเป็นผู้กำหนดเพิ่มเติม ทั้งนี้ สิทธิในการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นของคณะกรรมการและทีมงานโดยการตัดสินใจของคณะกรรมการและทีมงานถือเป็นที่สุด ผู้สมัครไม่มีสิทธิโต้แย้ง ขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หรือเรียกร้องค่าเสียหายตลอดจนค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้น

  9. หากพบปัญหา หรือมีข้อสงสัยในการสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อสอบถามผ่านทาง digitaltalent@ais.co.th

bottom of page